فارسی

اتحاد جهت خروج از بحران!

تظاهرات

شنبه 12 نوامبر ساعت 14

میدان ایستگاه قطاراولدنبورگ

در خواست ما اینسست:

  • تسهیلات دائمی برای کم درآمدها

  • قیمت معقول برای انرژی

  • مسکن ارزان برای همه

  • امکانات بیشترجهت تحرک

اتحاد وهمبستگی اولدنبورگ

برای رهایی از بحران